MOSTEIRO, San Xoán

Arciprestazgo: ORTEGAL-AS PONTES